• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Lĩnh vực Lĩnh Vực Xuất bản
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không - Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: không
Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống Bưu điện để chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP. Tuy Hòa  - Hoặc nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Phú Yên tại địa chỉ:http://congdichvucong.phuyen.gov.vn
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn  15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
Phí, Lệ phí - Tài liệu in trên giấy:15.000 đồng /trang quy chuẩn. - Tài liệu liệu điện tử dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút - Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 27.000 đồng/phút
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. 01. CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH.docx
Kết quả thực hiện Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Thông tin và Truyền thông

Dịch vụ công toàn trình

Bước 1:  Cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân, chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan, tổ chức ở trung ương tại địa phương đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh lập hồ sơ gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên (số 10 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Bước 2: Công chức tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho phòng chuyên môn xử lý. - Nếu hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ hướng dẫn để người nộp hoàn thiện. Bước 3: Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm tra, việc thẩm tra Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép xuất bản, đóng dấu vào ba bản thảo tài liệu và lưu lại một bản, hai bản trả lại cho tổ chức đề nghị cấp phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên. - Nộp giấy biên nhận; - Nhận kết quả; - Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết).
- Đơn đề nghị cấp giấy phép; - Ba bản thảo tài liệu có chữ ký của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép, có đóng dấu giáp lai từng trang bản thảo; trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam phải kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt. Đối với tài liệu để xuất bản điện tử, phải có thiết bị lưu trữ dữ liệu chứa toàn bộ nội dung tài liệu với định dạng tệp tin không cho phép sửa đổi; - Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với tổ chức nước ngoài. - Đối với tài liệu của các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân phải có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc cơ quan được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy quyền.
Tài liệu không kinh doanh được cấp giấy phép xuất bản theo quy định bao gồm: - Tài liệu tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày kỷ niệm lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước;            - Tài liệu hướng dẫn học tập và thi hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;            - Tài liệu hướng dẫn các biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh và bảo vệ môi trường;            - Kỷ yếu hội thảo, hội nghị, ngành nghề của các cơ quan, tổ chức Việt Nam phải có ý kiến xác nhận bằng văn bản của cơ quan, tổ chức đứng tên tổ chức hội thảo, hội nghị; đối với trường hợp xuất bản tài liệu là kỷ yếu ngành nghề phải có ý kiến xác nhận bằng văn bản của cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý ngành nghề.            - Tài liệu giới thiệu hoạt động của các cơ quan, tổ chức nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;           - Tài liệu lịch sử đảng, chính quyền địa phương; tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương sau khi có ý kiến của tổ chức đảng, cơ quan cấp trên.
- Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 20/11/2012; - Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản; - Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản. - Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh
Top