• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Sở Ngoại vụ

Có 4 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Thủ tục xét, cho sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại tỉnh Phú Yên (thẻ ABTC). Lĩnh Vực Công tác Lãnh sự 1.007045 Sở Ngoại vụ
2 Thủ tục cấp phép xuất cảnh cho cán bộ, công chức, viên chức Lĩnh Vực Công tác Lãnh sự 1.007048 Sở Ngoại vụ
3 Thủ tục mời người nước ngoài vào làm việc Lĩnh Vực Công tác Lãnh sự 1.007049 Sở Ngoại vụ
4 Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Lĩnh Vực hợp tác Quốc tế 1.007050 Sở Ngoại vụ
Top