• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký
  

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TỈNH PHÚ YÊN

Trong năm 2023 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 250052 hồ sơ

- Đã xử lý: 241472 hồ sơ

97,1%

Đúng hạn
Top