• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký
  

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TỈNH PHÚ YÊN

Trong năm 2024 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 156309 hồ sơ

- Đã xử lý: 152201 hồ sơ

98,9%

Đúng hạn
Top