• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
  

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TỈNH PHÚ YÊN

Trong năm 2022 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 257109 hồ sơ

- Đã xử lý: 81604 hồ sơ

71,0%

Đúng hạn
Top