• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
  

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TỈNH PHÚ YÊN

Trong năm 2023 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 69204 hồ sơ

- Đã xử lý: 10581 hồ sơ

73,8%

Đúng hạn
Top