• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Cấp huyện

Có 300 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch 2.000528.000.00.00.H45 Cấp huyện
2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch 2.000806.000.00.00.H45 Cấp huyện
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch 1.001766.000.00.00.H45 Cấp huyện
4 Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
5 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch 2.002189.000.00.00.H45 Cấp huyện
6 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
7 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch 2.000522.000.00.00.H45 Cấp huyện
8 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Lĩnh Vực Hộ tịch 2.000635.000.00.00.H45 Cấp huyện
9 Cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực Chứng thực 2.000908.000.00.00.H45 Cấp huyện
10 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lĩnh vực Chứng thực 2.000815.000.00.00.H45 Cấp huyện
11 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Lĩnh vực Chứng thực 2.000843.000.00.00.H45 Cấp huyện
12 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
13 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
14 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
15 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
16 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
17 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
18 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
19 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
20 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
21 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
22 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch 2.000513.000.00.00.H45 Cấp huyện
23 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
24 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
25 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
26 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
27 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
28 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp huyện Cấp huyện
29 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp huyện Cấp huyện
30 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp huyện 2.000335.000.00.00.H45 Cấp huyện
31 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp huyện Cấp huyện
32 Thủ tục Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp huyện Cấp huyện
33 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp huyện Cấp huyện
34 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Lĩnh vực Đất đai cấp huyện 1.002335.000.00.00.H45 Cấp huyện
35 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp huyện Cấp huyện
36 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Lĩnh vực Đất đai cấp huyện 2.001234.000.00.00.H45 Cấp huyện
37 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Lĩnh vực Đất đai cấp huyện 2.000381.000.00.00.H45 Cấp huyện
38 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực Đất đai cấp huyện 1.000798.000.00.00.H45 Cấp huyện
39 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Lĩnh vực Đất đai cấp huyện 2.000983.000.00.00.H45 Cấp huyện
40 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Lĩnh vực Đất đai cấp huyện 1.003003.000.00.00.H45 Cấp huyện
41 Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
42 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Lĩnh vực Đất đai cấp huyện 1.001990.000.00.00.H45 Cấp huyện
43 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Lĩnh vực Đất đai cấp huyện 1.002109.000.00.00.H45 Cấp huyện
44 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh 1.004203.000.00.00.H45 Cấp huyện
45 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Lĩnh vực Đất đai cấp huyện 1.002054.000.00.00.H45 Cấp huyện
46 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Lĩnh vực Đất đai cấp huyện 1.003022.000.00.00.H45 Cấp huyện
47 Cấp Giấy phép môi trường Lĩnh vực Môi trường 1.004138.000.00.00.H45 Cấp huyện
48 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện. Lĩnh vực Tôn giáo Cấp huyện
49 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Lĩnh vực Bồi thường nhà nước Cấp huyện
50 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Lĩnh vực Bồi thường nhà nước Cấp huyện
51 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Lĩnh vực Bồi thường nhà nước Cấp huyện
52 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Lĩnh vực Bồi thường nhà nước Cấp huyện
53 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Lĩnh vực Bồi thường nhà nước Cấp huyện
54 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Lĩnh vực Bồi thường nhà nước Cấp huyện
55 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Quyết định số 12/2020/QD-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh Phú Yên Lĩnh vực an toàn và và Dinh dưỡng Cấp huyện
56 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Lĩnh vực an toàn và và Dinh dưỡng Cấp huyện
57 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Viễn thông và Internet 2.001885.000.00.00.H45 Cấp huyện
58 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Viễn thông và Internet 2.001884.000.00.00.H45 Cấp huyện
59 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Viễn thông và Internet 2.001880.000.00.00.H45 Cấp huyện
60 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Viễn thông và Internet 2.001786.000.00.00.H45 Cấp huyện
61 Thủ tục Cấp, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa thô sơ Lĩnh vực Thủy Sản Cấp huyện
62 Thủ tục Cấp, cấp lại, cấp đổi giấy Xác nhận đăng ký tàu cá dưới 20 CV Lĩnh vực Thủy Sản Cấp huyện
63 Thủ tục Cấp, đổi, cấp lại, gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản tàu cá dưới 20 CV Lĩnh vực Thủy Sản Cấp huyện
64 Thủ tục Cấp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký lồng, bè nuôi trồng thủy sản Lĩnh vực Thủy Sản Cấp huyện
65 Giải quyết khiếu nại lần đầu Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại Cấp huyện
66 Giải quyết khiếu nại lần hai Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại Cấp huyện
67 Tiếp công dân Lĩnh vực Tiếp công dân Cấp huyện
68 Xử lý đơn Lĩnh vực Xử lý đơn Cấp huyện
69 Đăng ký khai thác nước dưới đất Lĩnh vực Tài nguyên nước Cấp huyện
70 Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Lĩnh vực Tài nguyên nước Cấp huyện
71 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Lĩnh vực Thi đua khen thưởng 2.000374.000.00.00.H45 Cấp huyện
72 Kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng Cấp huyện
73 Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng Cấp huyện
74 Xác minh tài sản, thu nhập Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng Cấp huyện
75 Tiếp nhận yêu cầu giải trình Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng Cấp huyện
76 Thực hiện việc giải trình Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng Cấp huyện
77 Thủ thục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
78 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện 2.001590.000.00.00.H45 Cấp huyện
79 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
80 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
81 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện 1.003916.000.00.00.H45 Cấp huyện
82 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
83 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
84 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Lĩnh vực đường thủy nội địa 1.004088.000.00.00.H45 Cấp huyện
85 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Lĩnh vực đường thủy nội địa 1.004047.000.00.00.H45 Cấp huyện
86 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Lĩnh vực đường thủy nội địa 1.004036.000.00.00.H45 Cấp huyện
87 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Lĩnh vực đường thủy nội địa 2.001711.000.00.00.H45 Cấp huyện
88 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Lĩnh vực đường thủy nội địa 1.004002.000.00.00.H45 Cấp huyện
89 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Lĩnh vực đường thủy nội địa 1.003970.000.00.00.H45 Cấp huyện
90 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Lĩnh vực đường thủy nội địa 1.006391.000.00.00.H45 Cấp huyện
91 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực đường thủy nội địa 1.003930.000.00.00.H45 Cấp huyện
92 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực đường thủy nội địa 2.001659.000.00.00.H45 Cấp huyện
93 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Lĩnh Vực Công Nghiệp Tiêu Dùng 2.002096.000.00.00.H45 Cấp huyện
94 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK 2.000633.000.00.00.H45 Cấp huyện
95 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK 2.000629.000.00.00.H45 Cấp huyện
96 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK 1.001279.000.00.00.H45 Cấp huyện
97 Trả lại tài sản Lĩnh vực Bồi thường nhà nước Cấp huyện
98 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lao Động-Tiền Lương-Quan Hệ Lao Động Cấp huyện
99 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Lĩnh vực Xuất Bản 2.001931.000.00.00.H45 Cấp huyện
100 Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy Lĩnh vực Xuất Bản 2.001762.000.00.00.H45 Cấp huyện
101 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành Lập và Hoạt Động HKD 1.001612.000.00.00.H45 Cấp huyện
102 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành Lập và Hoạt Động HKD 2.000720.000.00.00.H45 Cấp huyện
103 Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành Lập và Hoạt Động HKD 1.001570.000.00.00.H45 Cấp huyện
104 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành Lập và Hoạt Động HKD 1.001266.000.00.00.H45 Cấp huyện
105 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành Lập và Hoạt Động HKD 2.000575.000.00.00.H45 Cấp huyện
106 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã 1.005280.000.00.00.H45 Cấp huyện
107 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã 2.002123.000.00.00.H45 Cấp huyện
108 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã 1.004979.000.00.00.H45 Cấp huyện
109 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Hợp tác xã Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
110 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
111 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Lĩnh vực Người có công 1.002738.000.00.00.H45 Cấp huyện
112 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Lĩnh vực Người có công 2.001375.000.00.00.H45 Cấp huyện
113 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Lĩnh vực Người có công 2.001378.000.00.00.H45 Cấp huyện
114 Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” Lĩnh vực Thi đua khen thưởng 2.000402.000.00.00.H45 Cấp huyện
115 Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Lĩnh vực Thi đua khen thưởng 1.000843.000.00.00.H45 Cấp huyện
116 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Lĩnh vực Thi đua khen thưởng 2.000364.000.00.00.H45 Cấp huyện
117 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Lĩnh vực Thi đua khen thưởng 2.000385.000.00.00.H45 Cấp huyện
118 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Lĩnh vực Thi đua khen thưởng 1.000804.000.00.00.H45 Cấp huyện
119 Đăng ký chủ trì đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp cơ sở Lĩnh vực Hoạt động KH và CN Cấp huyện
120 Đăng ký đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án KHCN cấp cơ sở Lĩnh vực Hoạt động KH và CN Cấp huyện
121 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Lĩnh vực Hội Cấp huyện
122 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Lĩnh vực Hội Cấp huyện
123 Thủ tục Hội tự giải thể Lĩnh vực Hội Cấp huyện
124 Thủ tục thành lập Hội Lĩnh vực Hội Cấp huyện
125 Thủ tục đổi tên hội Lĩnh vực Hội Cấp huyện
126 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Lĩnh vực Hội Cấp huyện
127 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội Lĩnh vực Hội Cấp huyện
128 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Lĩnh vực TCHC, đơn vị sự nghiệp công lập 2.001941.000.00.00.H45 Cấp huyện
129 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Lĩnh vực TCHC, đơn vị sự nghiệp công lập Cấp huyện
130 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Lĩnh vực TCHC, đơn vị sự nghiệp công lập Cấp huyện
131 Thủ tục đổi tên quỹ Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
132 Thủ tục quỹ tự giải thể Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
133 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
134 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
135 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Lĩnh vực an toàn và và Dinh dưỡng Cấp huyện
136 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Lĩnh vực an toàn và và Dinh dưỡng Cấp huyện
137 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Lĩnh vực Hòa giải cơ sở Cấp huyện
138 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
139 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
140 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
141 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Lao Động-Tiền Lương-Quan Hệ Lao Động 1.004954.000.00.00.H45 Cấp huyện
142 Đăng ký khi hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã 2.002120.000.00.00.H45 Cấp huyện
143 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã 1.005010.000.00.00.H45 Cấp huyện
144 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã 1.004972.000.00.00.H45 Cấp huyện
145 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
146 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã 2.001973.000.00.00.H45 Cấp huyện
147 Đăng ký khi hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã 2.002122.000.00.00.H45 Cấp huyện
148 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã 1.005121.000.00.00.H45 Cấp huyện
149 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã 1.005378.000.00.00.H45 Cấp huyện
150 Thẩm định dự án đầu tư trong nước không có cấu phần xây dựng Lĩnh vực ĐT trong nước sử dụng vốn nhà nước Cấp huyện
151 Rà soát, trình phê duyệt dự án đầu tư trong nước có cấu phần xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước Lĩnh vực ĐT trong nước sử dụng vốn nhà nước Cấp huyện
152 Thẩm định dự án đầu tư trong nước có cấu phần xây dựng sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách Lĩnh vực ĐT trong nước sử dụng vốn nhà nước Cấp huyện
153 Thẩm định thiết kế - dự toán của dự án đầu tư trong nước không có cấu phần xây dựng Lĩnh vực ĐT trong nước sử dụng vốn nhà nước Cấp huyện
154 Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận Kinh tế trang trại( trường hợp thay đổi chủ trang trại hoặc lĩnh vực sản xuất). (190291) Lĩnh vực Phát triển nông thôn 1.003260.000.00.00.H45 Cấp huyện
155 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận Kinh tế trang trại (trường hợp bị mất, cháy, rách, nát). (190294) Lĩnh vực Phát triển nông thôn 2.001350.000.00.00.H45 Cấp huyện
156 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận Kinh tế trang trại (190287) Lĩnh vực Phát triển nông thôn 1.003274.000.00.00.H45 Cấp huyện
157 Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận Kinh tế trang trại. (190297) Lĩnh vực Phát triển nông thôn Cấp huyện
158 Thủ tục Cấp Giấy phép quy hoạch Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
159 Thủ tục Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch (đối với trường hợp công trình xây dựng trong khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt) Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
160 Thủ tục Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt và phù hợp với quy hoạch được phê duyệt) (202796) Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
161 Thủ tục Điều chỉnh quy hoạch. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
162 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
163 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
164 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
165 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
166 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
167 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
168 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
169 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
170 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
171 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
172 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh 1.001980.000.00.00.H45 Cấp huyện
173 Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
174 Cung cấp dữ liệu đất đai Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
175 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
176 Công nhận báo cáo viên pháp luật Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật Cấp huyện
177 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật Cấp huyện
178 Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật 1.002693.000.00.00.H45 Cấp huyện
179 Thủ tục Cấp, đổi biển số nhà. Lĩnh vực Nhà ở và Công sở Cấp huyện
180 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Lĩnh Vực Quy Hoạch - Kiến Trúc 1.002662.000.00.00.H45 Cấp huyện
181 Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Lĩnh Vực Quy Hoạch - Kiến Trúc Cấp huyện
182 Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Lĩnh Vực Quy Hoạch - Kiến Trúc Cấp huyện
183 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
184 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm Cấp huyện
185 Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký đối với nhà ở hình thành trong tương lai Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm Cấp huyện
186 Xóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm Cấp huyện
187 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm Cấp huyện
188 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK 2.000620.000.00.00.H45 Cấp huyện
189 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
190 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
191 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ ( Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực.) Lĩnh vực an toàn và và Dinh dưỡng Cấp huyện
192 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ (Trường hợp cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất.) Lĩnh vực an toàn và và Dinh dưỡng Cấp huyện
193 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK 2.000181.000.00.00.H45 Cấp huyện
194 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK 2.000615.000.00.00.H45 Cấp huyện
195 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK 2.001240.000.00.00.H45 Cấp huyện
196 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK 2.000162.000.00.00.H45 Cấp huyện
197 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK 2.000150.000.00.00.H45 Cấp huyện
198 Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
199 Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thẩm quyền thu hồi đất của UBND cấp huyện quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh Phú Yên). Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
200 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
201 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
202 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
203 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp huyện 1.001758.000.00.00.H45 Cấp huyện
204 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp huyện 1.001731.000.00.00.H45 Cấp huyện
205 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp huyện 2.000291.000.00.00.H45 Cấp huyện
206 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp huyện Cấp huyện
207 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp huyện 2.002127.000.00.00.H45 Cấp huyện
208 Giải quyết tố cáo Lĩnh vực giải quyết tố cáo Cấp huyện
209 Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động Cấp huyện
210 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực Tôn giáo Cấp huyện
211 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Lĩnh vực Tôn giáo Cấp huyện
212 thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Lĩnh vực Tôn giáo Cấp huyện
213 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp huyện 2.000343.000.00.00.H45 Cấp huyện
214 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng câng bảo vệ khẩn cấp Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp huyện Cấp huyện
215 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Lĩnh vực Tôn giáo Cấp huyện
216 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Lĩnh vực Tôn giáo Cấp huyện
217 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Lĩnh vực Tôn giáo Cấp huyện
218 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Lĩnh vực Tôn giáo Cấp huyện
219 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp huyện Cấp huyện
220 Chi trả Trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp huyện Cấp huyện
221 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Lĩnh vực Kinh doanh khí 2.001270.000.00.00.H45 Cấp huyện
222 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Lĩnh vực Kinh doanh khí 2.001261.000.00.00.H45 Cấp huyện
223 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Lĩnh vực Thi đua khen thưởng 2.000414.000.00.00.H45 Cấp huyện
224 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Lĩnh vực Thi đua khen thưởng 2.000356.000.00.00.H45 Cấp huyện
225 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Lĩnh vực Văn hóa cơ sở 1.000903.000.00.00.H45 Cấp huyện
226 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
227 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
228 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
229 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
230 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
231 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
232 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
233 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
234 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
235 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
236 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
237 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
238 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
239 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
240 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
241 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
242 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
243 Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non công lập Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
244 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo 1.004831.000.00.00.H45 Cấp huyện
245 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo 1.005099.000.00.00.H45 Cấp huyện
246 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
247 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
248 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
249 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
250 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
251 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
252 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
253 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
254 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
255 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
256 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
257 Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non dân lập Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
258 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
259 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
260 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
261 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
262 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
263 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng 1.008455.000.00.00.H45 Cấp huyện
264 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp huyện Cấp huyện
265 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
266 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Lĩnh vực Thư viện Cấp huyện
267 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Lĩnh vực Thư viện Cấp huyện
268 Thủ tục “Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19” Lao Động-Tiền Lương-Quan Hệ Lao Động Cấp huyện
269 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Lĩnh vực cấp, quản lý thẻ CCCD Cấp huyện
270 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Lĩnh vực cấp, quản lý thẻ CCCD Cấp huyện
271 Đổi thẻ Căn cước công dân Lĩnh vực cấp, quản lý thẻ CCCD Cấp huyện
272 Cấp lại thẻ Căn cước công dân Lĩnh vực cấp, quản lý thẻ CCCD Cấp huyện
273 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân Lĩnh vực cấp, quản lý thẻ CCCD Cấp huyện
274 Đăng ký, cấp biển số lần đầu mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện Lĩnh vực ĐKQLPT giao thông đường bộ Cấp huyện
275 Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Lĩnh vực ĐKQLPT giao thông đường bộ Cấp huyện
276 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy  Lĩnh vực ĐKQLPT giao thông đường bộ Cấp huyện
277 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện Lĩnh vực ĐKQLPT giao thông đường bộ Cấp huyện
278 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện Lĩnh vực ĐKQLPT giao thông đường bộ Cấp huyện
279 Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện Lĩnh vực ĐKQLPT giao thông đường bộ Cấp huyện
280 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô Lĩnh vực ĐKQLPT giao thông đường bộ Cấp huyện
281 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an các huyện, thị xã Lĩnh vực khiếu nại tố cáo - CA huyện Cấp huyện
282 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Lĩnh vực khiếu nại tố cáo - CA huyện Cấp huyện
283 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Lĩnh vực quản lý ngành nghề KD có Đk ANTT Cấp huyện
284 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Lĩnh vực quản lý ngành nghề KD có Đk ANTT Cấp huyện
285 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Lĩnh vực quản lý ngành nghề KD có Đk ANTT Cấp huyện
286 Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở Lĩnh vực PCCC Cấp huyện
287 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Lĩnh vực PCCC Cấp huyện
288 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Lĩnh vực cấp, quản lý thẻ CCCD Cấp huyện
289 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân Lĩnh vực cấp, quản lý thẻ CCCD Cấp huyện
290 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
291 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện. thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
292 Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của UBND huyện Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
293 Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý Lĩnh vực quy hoạch xây dựng Cấp huyện
294 Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng côngtrình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
295 Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng côngtrình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý Lĩnh vực quy hoạch xây dựng Cấp huyện
296 Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
297 thuộc dự án đầu tư xây dựng côngtrình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý Lĩnh vực quy hoạch xây dựng Cấp huyện
298 Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý Lĩnh vực quy hoạch xây dựng Cấp huyện
299 Thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
300 Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
Top