• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Ban Dân tộc

Có 1 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín Lĩnh vực Dân tộc Ban Dân tộc
Top