• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

Ban Quản lý khu kinh tế

Có 44 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Ban Quản lý khu kinh tế
2 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM 1.009872 Ban Quản lý khu kinh tế
3 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Khu kinh tế và các khu công nghiệp Lĩnh vực Thương mại Quốc tế 2.000063.000.00.00.H45 Ban Quản lý khu kinh tế
4 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Khu kinh tế và các khu công nghiệp. Lĩnh vực Thương mại Quốc tế 2.000450.000.00.00.H45 Ban Quản lý khu kinh tế
5 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Khu kinh tế và các khu công nghiệp. Lĩnh vực Thương mại Quốc tế 2.000347.000.00.00.H45 Ban Quản lý khu kinh tế
6 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Khu kinh tế và các khu công nghiệp. Lĩnh vực Thương mại Quốc tế 2.000327.000.00.00.H45 Ban Quản lý khu kinh tế
7 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Khu kinh tế và các khu công nghiệp. Lĩnh vực Thương mại Quốc tế Ban Quản lý khu kinh tế
8 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (Dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32) LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
9 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
10 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
11 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
12 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
13 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
14 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
15 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
16 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
17 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
18 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
19 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
20 Thủ tục điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
21 Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
22 Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
23 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
24 Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
25 Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
26 Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
27 Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thực hiện tại khu kinh tế quy định tại khoản 4 Điều 30 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
28 Thủ tục cấp Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, cấp II, cấp III (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong Khu kinh tế /Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong KKT/Dự án) LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG 1.007172.000.00.00.H45 Ban Quản lý khu kinh tế
29 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
30 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 1.009760.000.00.00.H45 Ban Quản lý khu kinh tế
31 Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
32 Thủ tục Thẩm định & Điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG 1.007074.000.00.00.H45 Ban Quản lý khu kinh tế
33 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I cấp II, cấp III (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong Khu kinh tế /Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong KKT/Dự án) LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG 1.007113.000.00.00.H45 Ban Quản lý khu kinh tế
34 Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, cấp II, cấp III (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong Khu kinh tế /Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong KKT/Dự án) LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG 1.007146.000.00.00.H45 Ban Quản lý khu kinh tế
35 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa đối với công trình cấp I, cấp II, cấp III (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong Khu kinh tế /Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong KKT/Dự án): LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Ban Quản lý khu kinh tế
36 Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, cấp II, cấp III (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong Khu kinh tế /Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong KKT/Dự án) LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG 1.007167.000.00.00.H45 Ban Quản lý khu kinh tế
37 Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình. LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG 1.007164.000.00.00.H45 Ban Quản lý khu kinh tế
38 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM 1.007139 Ban Quản lý khu kinh tế
39 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM 1.007154 Ban Quản lý khu kinh tế
40 Xác nhận người lao động nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc diện không cấp giấy phép lao động LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Ban Quản lý khu kinh tế
41 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM 1.007161.000.00.00.H45 Ban Quản lý khu kinh tế
42 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM 1.009811.000.00.00.H45 Ban Quản lý khu kinh tế
43 Đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Ban Quản lý khu kinh tế
44 Giao lại đất, cho thuê đất trong Khu kinh tế Nam Phú Yên (Áp dụng đối với quỹ đất thuộc các khu chức năng của Khu kinh tế Nam Phú Yên và đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB) LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ban Quản lý khu kinh tế
Top