• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

Cục thuế tỉnh

Có 8 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý – Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi Cục thuế tỉnh Cục thuế tỉnh
2 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị chia/ bị sáp nhập/bị hợp nhất. Cục thuế tỉnh Cục thuế tỉnh
3 Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất Cục thuế tỉnh Cục thuế tỉnh
4 Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước Cục thuế tỉnh Cục thuế tỉnh
5 Miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA Cục thuế tỉnh Cục thuế tỉnh
6 Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên Cục thuế tỉnh Cục thuế tỉnh
7 Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp thuế. Cục thuế tỉnh Cục thuế tỉnh
8 Miễn, giảm tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Cục thuế tỉnh Cục thuế tỉnh
Top