• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cục thuế tỉnh

Có 9 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị phụ thuộc) thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý - Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi Cục thuế tỉnh Cục thuế tỉnh
2 Chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong trường hợp chia, sáp nhập, hợp nhất tổ chức - Đối với tổ chức bị chia, tổ chức bị sáp nhập, tổ chức bị hợp nhất Cục thuế tỉnh Cục thuế tỉnh
3 Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất Cục thuế tỉnh Cục thuế tỉnh
4 Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước Cục thuế tỉnh Cục thuế tỉnh
5 Miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA Cục thuế tỉnh Cục thuế tỉnh
6 Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với trường hợp người nộp thuế tự xác định số thuế được miễn, giảm Cục thuế tỉnh Cục thuế tỉnh
7 Miễn hoặc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước trường hợp tạm ngừng hoạt động trong các trường hợp bất khả kháng, thiên tai, hỏa hoạn Cục thuế tỉnh Cục thuế tỉnh
8 Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với trường hợp cơ quan thuế quyết định miễn, giảm Cục thuế tỉnh Cục thuế tỉnh
9 Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ theo pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt Cục thuế tỉnh Cục thuế tỉnh
Top