• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Sở Tài chính

Có 7 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Thủ tục đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính (Toàn trình) Lĩnh vực Quản lý Giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính 2.002217.000.00.00.H45 Sở Tài chính
2 Thủ tục quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính (Một phần) Lĩnh vực Quản lý Giá thuộc thẩm quyền QĐ của UBND tỉnh 1.006241.000.00.00.H45 Sở Tài chính
3 Thủ tục mua quyển hóa đơn (Một phần) Lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính 1.005434.000.00.00.H45 Sở Tài chính
4 Thủ tục mua hóa đơn lẻ (Một phần) Lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính 1.005435.000.00.00.H45 Sở Tài chính
5 Thủ tục Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản (Một phần) Lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính 1.005436.000.00.00.H45 Sở Tài chính
6 Thủ tục Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công (Một phần) Lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính 1.005437.000.00.00.H45 Sở Tài chính
7 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Toàn trình) Lĩnh vực Tin học - Thống kê thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Sở Tài chính
Top