• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

Sở Tài chính

Có 19 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Thủ tục đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính Lĩnh vực Quản lý Giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính 2.002217.000.00.00.H45 Sở Tài chính
2 Thủ tục quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính Lĩnh vực Quản lý Giá thuộc thẩm quyền QĐ của UBND tỉnh 1.006241.000.00.00.H45 Sở Tài chính
3 MS03-TT185_Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án Lĩnh vực Tài chính Ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Sở Tài chính
4 MS01-TT185_Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách Lĩnh vực Tài chính Ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Sở Tài chính
5 MS02-TT185_ Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư) Lĩnh vực Tài chính Ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Sở Tài chính
6 MS01-TT185_Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước. Lĩnh vực Tài chính Ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính 2.002206.000.00.00.H45 Sở Tài chính
7 Thủ tục Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền QĐ của UBND tỉnh 1.005416.000.00.00.H45 Sở Tài chính
8 Thủ tục Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền QĐ của UBND tỉnh 1.005417.000.00.00.H45 Sở Tài chính
9 Thủ tục Quyết định điều chuyển tài sản công Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền QĐ của UBND tỉnh 1.005422.000.00.00.H45 Sở Tài chính
10 Thủ tục Quyết định thanh lý tài sản công Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền QĐ của UBND tỉnh 1.005426.000.00.00.H45 Sở Tài chính
11 Thủ tục Quyết định bán tài sản công Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền QĐ của UBND tỉnh 1.005423.000.00.00.H45 Sở Tài chính
12 Thủ tục Quyết định tiêu hủy tài sản công Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền QĐ của UBND tỉnh Sở Tài chính
13 Thủ tục Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền QĐ của UBND tỉnh 1.005428.000.00.00.H45 Sở Tài chính
14 Thủ tục mua quyển hóa đơn Lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính 1.005434.000.00.00.H45 Sở Tài chính
15 Thủ tục mua hóa đơn lẻ Lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính 1.005435.000.00.00.H45 Sở Tài chính
16 Thủ tục Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản Lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính 1.005436.000.00.00.H45 Sở Tài chính
17 Thủ tục Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công Lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính 1.005437.000.00.00.H45 Sở Tài chính
18 MS04-TT185_Đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư Lĩnh vực Tài chính Ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Sở Tài chính
19 MS06-TT185_ Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Lĩnh vực Tài chính Ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Sở Tài chính
Top