• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

Cấp xã

Có 137 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Đăng ký khai sinh Lĩnh Vực Hộ Tịch 1.001193.000.00.00.H45 Cấp xã
2 Đăng ký kết hôn Lĩnh Vực Hộ Tịch 1.000894.000.00.00.H45 Cấp xã
3 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
4 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
5 Đăng ký khai tử Lĩnh Vực Hộ Tịch 1.000656.000.00.00.H45 Cấp xã
6 Đăng ký khai sinh lưu động Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
7 Đăng ký kết hôn lưu động Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
8 Đăng ký khai tử lưu động Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
9 Đăng ký giám hộ Lĩnh Vực Hộ Tịch 1.004837.000.00.00.H45 Cấp xã
10 Đăng ký chấm dứt giám hộ Lĩnh Vực Hộ Tịch 1.004845.000.00.00.H45 Cấp xã
11 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Lĩnh Vực Hộ Tịch 2.000748.000.00.00.H45 Cấp xã
12 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Lĩnh Vực Hộ Tịch 1.004873.000.00.00.H45 Cấp xã
13 Đăng ký lại khai sinh Lĩnh Vực Hộ Tịch 1.004884.000.00.00.H45 Cấp xã
14 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Lĩnh Vực Hộ Tịch 1.004772.000.00.00.H45 Cấp xã
15 Đăng ký lại kết hôn Lĩnh Vực Hộ Tịch 1.004746.000.00.00.H45 Cấp xã
16 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Lĩnh Vực Hộ Tịch 2.000635.000.00.00.H45 Cấp xã
17 Liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
18 Liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi Lĩnh Vực Hộ Tịch 2.000986.000.00.00.H45 Cấp xã
19 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai Lĩnh vực đất đai Cấp xã
20 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo 1.004492.000.00.00.H45 Cấp xã
21 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp xã
22 Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp xã
23 Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp xã
24 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Lĩnh Vực Bồi Thường Nhà nước Cấp xã
25 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã) Lĩnh Vực Phổ Biến Giáo dục Pháp Luật Cấp xã
26 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã) Lĩnh Vực Phổ Biến Giáo dục Pháp Luật Cấp xã
27 Bầu hòa giải viên Lĩnh Vực Hòa Giải Cơ Sở Cấp xã
28 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Lĩnh Vực Hòa Giải Cơ Sở 2.000950.000.00.00.H45 Cấp xã
29 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Lĩnh Vực Hòa Giải Cơ Sở 2.000930.000.00.00.H45 Cấp xã
30 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên (cấp xã) Lĩnh Vực Hòa Giải Cơ Sở Cấp xã
31 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 1.001699.000.00.00.H45 Cấp xã
32 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 1.001653.000.00.00.H45 Cấp xã
33 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 2.000751.000.00.00.H45 Cấp xã
34 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 2.000744.000.00.00.H45 Cấp xã
35 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 2.000602.000.00.00.H45 Cấp xã
36 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Lĩnh Vực Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Cấp xã
37 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Lĩnh Vực Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Cấp xã
38 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Lĩnh Vực Người Có Công 2.001382.000.00.00.H45 Cấp xã
39 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Lĩnh Vực Người Có Công 1.003337.000.00.00.H45 Cấp xã
40 Giải quyết khiếu nại lần đầu Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp xã
41 Giải quyết tố cáo Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp xã
42 Tiếp công dân Lĩnh Vực Tiếp Công Dân Cấp xã
43 Xử lý đơn Lĩnh Vực Xử Lý Đơn Thư Cấp xã
44 Kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh Vực Phòng Chống THam Nhũng Cấp xã
45 Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh Vực Phòng Chống THam Nhũng Cấp xã
46 Xác minh tài sản, thu nhập Lĩnh Vực Phòng Chống THam Nhũng Cấp xã
47 Tiếp nhận yêu cầu giải trình Lĩnh Vực Phòng Chống THam Nhũng Cấp xã
48 Thực hiện việc giải trình Lĩnh Vực Phòng Chống THam Nhũng Cấp xã
49 Cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh Vực Chứng Thực 2.000908.000.00.00.H45 Cấp xã
50 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lĩnh Vực Chứng Thực 2.000815.000.00.00.H45 Cấp xã
51 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
52 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
53 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
54 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
55 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
56 Chứng thực di chúc Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
57 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
58 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
59 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
60 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Lĩnh Vực Công Nghiệp Tiêu Dùng Cấp xã
61 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Lĩnh Vực Công Nghiệp Tiêu Dùng Cấp xã
62 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại. Lĩnh Vực Công Nghiệp Tiêu Dùng Cấp xã
63 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp xã
64 Đăng ký lại khai tử Lĩnh Vực Hộ Tịch 1.005461.000.00.00.H45.01 Cấp xã
65 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Lĩnh Vực Công Nghiệp Tiêu Dùng Cấp xã
66 Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực Đấu thầu Cấp xã
67 Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Lĩnh vực Thư viện Cấp xã
68 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Lĩnh vực Thể dục thể thao Cấp xã
69 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực Đường thủy nội địa Cấp xã
70 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Lĩnh vực Đường thủy nội địa Cấp xã
71 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Lĩnh vực Đường thủy nội địa Cấp xã
72 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Lĩnh vực Đường thủy nội địa Cấp xã
73 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực Đường thủy nội địa Cấp xã
74 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Lĩnh vực Đường thủy nội địa Cấp xã
75 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Lĩnh vực Đường thủy nội địa Cấp xã
76 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Lĩnh vực Đường thủy nội địa Cấp xã
77 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Lĩnh vực Đường thủy nội địa Cấp xã
78 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 2.000337.000.00.00.H45 Cấp xã
79 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi theo đợt hoặc chuyên đề Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng Cấp xã
80 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 1.000775.000.00.00.H45 Cấp xã
81 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 2.000305.000.00.00.H45 Cấp xã
82 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 1.000748.000.00.00.H45 Cấp xã
83 Thủ tục tuyển tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên Lĩnh vực Chính quyền địa phương Cấp xã
84 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Lĩnh vực văn hóa Cấp xã
85 Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng Cấp xã
86 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng 2.000509.000.00.00.H45 Cấp xã
87 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng Cấp xã
88 Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng Cấp xã
89 Thủ tục đăng ký người vào tu Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng Cấp xã
90 Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng Cấp xã
91 Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng Cấp xã
92 Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực kiểm lâm Cấp xã
93 Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên Lĩnh vực kiểm lâm Cấp xã
94 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Lĩnh vực đất đai Cấp xã
95 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 2.000355.000.00.00.H45 Cấp xã
96 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Lĩnh Vực Môi Trường 1.004082.000.00.00.H45 Cấp xã
97 Thông báo tổ chức lễ hội Lĩnh vực văn hóa 1.003622.000.00.00.H45 Cấp xã
98 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Lĩnh vực văn hóa Cấp xã
99 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng 1.001167.000.00.00.H45 Cấp xã
100 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng 1.001098.000.00.00.H45 Cấp xã
101 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Lĩnh vực trẻ em Cấp xã
102 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Lĩnh vực trẻ em Cấp xã
103 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệ Lĩnh vực trẻ em Cấp xã
104 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Lĩnh vực trẻ em 1.004941.000.00.00.H45 Cấp xã
105 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Lĩnh vực trẻ em 2.001944.000.00.00.H45 Cấp xã
106 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Lĩnh vực trẻ em 2.001942.000.00.00.H45 Cấp xã
107 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Lĩnh Vực giảm nghèo 1.000506.000.00.00.H45 Cấp xã
108 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Lĩnh Vực giảm nghèo 1.000489.000.00.00.H45 Cấp xã
109 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Lĩnh vực Thư viện Cấp xã
110 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Lĩnh vực Thư viện Cấp xã
111 Đăng ký nuôi con nuôi trong nước Lĩnh Vực Nuôi Con Nuôi Cấp xã
112 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Lĩnh Vực Nuôi Con Nuôi Cấp xã
113 Đăng ký thường trú thực hiện tại Lĩnh vực đăng ký, Quản lý cư trú Cấp xã
114 Đăng ký tạm trú thực hiện tại Lĩnh vực đăng ký, Quản lý cư trú Cấp xã
115 Xóa đăng ký tạm trú thực hiện tại Lĩnh vực đăng ký, Quản lý cư trú Cấp xã
116 Thông báo lưu trú thực hiện tại Lĩnh vực đăng ký, Quản lý cư trú Cấp xã
117 Khai báo tạm vắng thực hiện tại Lĩnh vực đăng ký, Quản lý cư trú Cấp xã
118 Tách hộ thực hiện tại Lĩnh vực đăng ký, Quản lý cư trú Cấp xã
119 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú Lĩnh vực đăng ký, Quản lý cư trú Cấp xã
120 Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú thực hiện tại Lĩnh vực đăng ký, Quản lý cư trú Cấp xã
121 Xác nhận thông tin về cư trú thực hiện tại Lĩnh vực đăng ký, Quản lý cư trú Cấp xã
122 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Lĩnh vực khiếu nại tố cáo - Công an xã Cấp xã
123 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Lĩnh vực khiếu nại tố cáo - Công an xã Cấp xã
124 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã Lĩnh vực Xuất nhập cảnh Cấp xã
125 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Lĩnh vực PCCC Cấp xã
126 Gia hạn tạm trú thực hiện tại Lĩnh vực đăng ký, Quản lý cư trú Cấp xã
127 Xóa đăng ký thường trú thực hiện tại Lĩnh vực đăng ký, Quản lý cư trú Cấp xã
128 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng Cấp xã
129 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông Lĩnh vực Xuất nhập cảnh Cấp xã
130 Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Lĩnh vực Quản lý giao thông Cấp xã
131 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được và xe mô tô, xe gắn máy Lĩnh vực Quản lý giao thông Cấp xã
132 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu tại nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Lĩnh vực Quản lý giao thông Cấp xã
133 Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy Lĩnh vực Quản lý giao thông Cấp xã
134 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy Lĩnh vực Quản lý giao thông Cấp xã
135 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy Lĩnh vực Quản lý giao thông Cấp xã
136 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy Lĩnh vực Quản lý giao thông Cấp xã
137 Thông báo số định danh cá nhân Lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân Cấp xã
Top