• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 884/QĐ-UBND 27/05/2020 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động-tiền lương, Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động –TBXH tỉnh Phú Yên về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
2 858/QĐ-UBND 22/05/2020 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
3 841/QĐ-UBND 20/05/2020 Quyết định TTHC Cấp Huyện Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
4 840/QĐ-UBND 20/05/2020 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa trong nước, Hóa chất, Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
5 601 /QĐ-UBND 16/04/2020 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y tế dự phòng và môi trường và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
6 497/QĐ-UBND 01/04/2020 Quyết định TTHC Cấp Huyện V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
7 496/QĐ-UBND 01/04/2020 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
8 363 /QĐ-UBND 06/03/2020 Quyết định TTHC Cấp Huyện V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
9 361/QĐ-UBND 06/03/2020 Quyết định TTHC Cấp xã V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
10 362/QĐ-UBND 06/03/2020 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên
1 2 3 4 5  ... 
Top