• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Có 111 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Đăng ký thành lập Liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã 1.005125.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
2 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã 1.005122.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
3 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.001610.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002010.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
5 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002009.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
6 Đăng ký thay đổi thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002008.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
7 Đăng ký thay đổi Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 1.005114.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
8 Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002000.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
9 Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 1.005096.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
10 Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.001996.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
11 Giải thể doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (do Ủy ban nhân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc giao quản lý) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.010211 Sở Kế hoạch và Đầu tư
12 Hợp nhất, sát nhập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc được giao quản lý Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.001061.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
13 Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.001992.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
14 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.001954.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
15 Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 1.010010 Sở Kế hoạch và Đầu tư
16 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002066.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
17 Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 1.010023 Sở Kế hoạch và Đầu tư
18 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002069.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
19 Chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.000416.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
20 Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002072.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
21 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002031 Sở Kế hoạch và Đầu tư
22 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 1.005165.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
23 Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002000.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
24 Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002085.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
25 Tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (do Ủy ban nhân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc giao quản lý) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 1.002395.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
26 Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.001993.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
27 Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở tách công ty Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002083.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
28 Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002044.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
29 Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002070.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
30 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty bị tách Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002057.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
31 Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002059.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
32 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay thế nội dung đăng ký hoạt động trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002075.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
33 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002045.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
34 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty nhận sáp nhập (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002060.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
35 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 1.005176.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
36 Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.000368.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
37 Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002034.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
38 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002034.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
39 Thông báo về việc sáp nhập công ty trong trường hợp sau sáp nhập công ty, công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 1.010029 Sở Kế hoạch và Đầu tư
40 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002032.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
41 Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002029.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
42 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 1.010031.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
43 Giải thể doanh nghiệp Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002023.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
44 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002022.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
45 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002020.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
46 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002018.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
47 Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.000375.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
48 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002015.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
49 Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 1.010026 Sở Kế hoạch và Đầu tư
50 Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002033.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
51 Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 1.010027.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
52 Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2.000024.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
53 Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 1.000016.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
54 Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2.000005.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
55 Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2.002005.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
56 Thông báo về việc chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2.002004.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
57 Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2.002418 Sở Kế hoạch và Đầu tư
58 Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2.001999 Sở Kế hoạch và Đầu tư
59 Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI DÀNH CHO VIỆT NAM 2.002333 Sở Kế hoạch và Đầu tư
60 Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI DÀNH CHO VIỆT NAM 1.002334.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
61 Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ phi dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI DÀNH CHO VIỆT NAM 1.002335.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
62 Lập, thẩm định quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản Lĩnh Vực đầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi CP nước ngoài 1.008423 Sở Kế hoạch và Đầu tư
63 Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại Lĩnh Vực đầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi CP nước ngoài 1.001991.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
64 Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng Lĩnh Vực đầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi CP nước ngoài 2.002053.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
65 Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hằng năm Lĩnh Vực đầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi CP nước ngoài 2.002050.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
66 Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND tỉnh Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 1.009642.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
67 Thủ tục điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư (khoản 8 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 1.009644.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
68 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 1.009645 Sở Kế hoạch và Đầu tư
69 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 1.009646.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
70 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 1.009647.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
71 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 1.009652.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
72 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 1.009653.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
73 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 1.009654.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
74 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 1.009655.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
75 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 1.009656.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
76 Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 1.009659.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
77 Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 1.009661.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
78 Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 1.009662.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
79 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 1.009664.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
80 Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 1.009665.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
81 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 1.009671.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
82 Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 1.009731.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
83 Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 1.009736.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
84 Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất lĩnh vực đầu tư theo đối tác công tư 1.009491 Sở Kế hoạch và Đầu tư
85 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất lĩnh vực đầu tư theo đối tác công tư 1.009492 Sở Kế hoạch và Đầu tư
86 Thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất lĩnh vực đầu tư theo đối tác công tư 1.009489 Sở Kế hoạch và Đầu tư
87 Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất lĩnh vực đầu tư theo đối tác công tư 1.009490 Sở Kế hoạch và Đầu tư
88 Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) Đấu thầu- Lựa chọn nhà Đầu tư 2.002283 Sở Kế hoạch và Đầu tư
89 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã 2.002125.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
90 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã 1.005072.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
91 Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã 2.001962.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
92 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư
93 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư
94 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư
95 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư
96 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 1.009657.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
97 Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 1.009729.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
98 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã 2.002013.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
99 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002041.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
100 Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 1.005169.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
101 Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002011.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
102 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã 2.001979.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
103 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã 2.001957.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
104 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã 1.005056.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
105 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã 1.005124.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
106 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã 1.005064.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
107 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã 1.005124.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
108 Tạm ngừng hoạt động liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã 1.005046.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
109 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã. Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã 1.005283.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
110 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã 1.005047.000.00.00.H45 Sở Kế hoạch và Đầu tư
111 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.002016 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Top