• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Có 60 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 BÃI BỎ_Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
2 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
3 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
4 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
5 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
6 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
7 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Lĩnh vực đầu tư 1.009762.000.00.00.H45 BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
8 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Lĩnh vực đầu tư 1.009763.000.00.00.H45 BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
9 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Lĩnh vực đầu tư 1.009764.000.00.00.H45 BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
10 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Lĩnh vực đầu tư 1.009765.000.00.00.H45 BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
11 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp Lĩnh vực đầu tư 1.009766.000.00.00.H45 BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
12 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
13 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
14 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
15 Thủ tục điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
16 Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
17 Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
18 Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
19 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
20 Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
21 Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
22 Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
23 Thẩm định và điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Lĩnh vực quy hoạch và Xây dựng BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
24 Thẩm định và điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Lĩnh vực quy hoạch và Xây dựng BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
25 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/ Theo tuyến trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) Lĩnh vực quy hoạch và Xây dựng BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
26 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/ Theo tuyến trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) Lĩnh vực quy hoạch và Xây dựng BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
27 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/ Theo tuyến trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) Lĩnh vực quy hoạch và Xây dựng BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
28 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/ Theo tuyến trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) Lĩnh vực quy hoạch và Xây dựng BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
29 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/ Theo tuyến trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) Lĩnh vực quy hoạch và Xây dựng BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
30 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/ Theo tuyến trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) Lĩnh vực quy hoạch và Xây dựng BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
31 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Lĩnh vực quy hoạch và Xây dựng BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
32 Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên Lĩnh vực quy hoạch và Xây dựng BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
33 Cho ý kiến về việc các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp Lĩnh vực quy hoạch và Xây dựng BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
34 Thủ tục Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên Quản lý Công sản BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
35 Thủ tục Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao Quản lý Công sản BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
36 BÃI BỎ_Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
37 BÃI BỎ_Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
38 BÃI BỎ_Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
39 BÃI BỎ_Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
40 BÃI BỎ_Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
41 BÃI BỎ_Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
42 BÃI BỎ_Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
43 BÃI BỎ_Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
44 BÃI BỎ_Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ) Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
45 BÃI BỎ_Chuyển nhượng dự án đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
46 BÃI BỎ_Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
47 BÃI BỎ_Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
48 BÃI BỎ_Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
49 BÃI BỎ_Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
50 BÃI BỎ_ Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
51 BÃI BỎ_Giãn tiến độ đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
52 BÃI BỎ_Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
53 BÃI BỎ_Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
54 BÃI BỎ_Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
55 BÃI BỎ_Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
56 BÃI BỎ_Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
57 BÃI BỎ_Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
58 BÃI BỎ_Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
59 BÃI BỎ_Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu NNUDCNC Phú Yên Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
60 BÃI BỎ_Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên Lĩnh vực đầu tư 2.000844.000.00.00.H45 BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Top