• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thanh tra tỉnh

Có 10 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Tiếp công dân Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn Thanh tra tỉnh
2 Giải quyết khiếu nại lần 2 Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn Thanh tra tỉnh
3 Xử lý đơn Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn Thanh tra tỉnh
4 Giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn Thanh tra tỉnh
5 Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh
6 Kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh
7 Thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh
8 Xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh
9 Tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh
10 Tiếp công dân Lĩnh Vực Tiếp Công Dân Thanh tra tỉnh
Top