• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Thanh tra tỉnh

Có 9 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Tiếp công dân Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn 1.010943.000.00.00.H45 Thanh tra tỉnh
2 Giải quyết khiếu nại lần hai Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn 1.011838.000.00.00.H45 Thanh tra tỉnh
3 Xử lý đơn Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn 2.002499.000.00.00.H45 Thanh tra tỉnh
4 Giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn 1.011835.000.00.00.H45 Thanh tra tỉnh
5 Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng 2.002400.000.00.00.H45 Thanh tra tỉnh
6 Thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng 2.002403.000.00.00.H45 Thanh tra tỉnh
7 Xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng 2.002401.000.00.00.H45 Thanh tra tỉnh
8 Tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng 2.002402.000.00.00.H45 Thanh tra tỉnh
9 Giải quyết tố cáo Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn 2.002394.000.00.00.H45 Thanh tra tỉnh
Top