• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Sở Tài chính 0 40 40 0 100,00% 0 0 0 0
Sở Công thương 1 9097 9092 0 100,00% 5 0 1 0
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 685 4176 4109 12 99,71% 474 1 218 47
Sở Giáo dục và Đào tạo 2 333 329 0 100,00% 0 0 0 6
Sở Khoa học và Công nghệ 4 42 38 0 100,00% 5 0 3 0
Sở Nội vụ 18 176 156 1 99,36% 17 0 11 9
Sở Tư pháp 266 3362 3280 16 99,51% 289 0 43 0
Thanh tra tỉnh 8 50 58 0 100,00% 0 0 0 0
Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên 3 65 63 0 100,00% 3 0 0 2
Sở Kế hoạch và Đầu tư 452 125 40 52 43,48% 22 427 33 3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 32 2020 1960 3 99,85% 27 0 8 54
Sở Xây dựng 95 352 275 6 97,86% 75 0 79 12
BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 0 1 1 0 100,00% 0 0 0 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7 256 241 0 100,00% 17 0 5 0
Sở Giao thông vận tải 20 554 354 9 97,52% 176 0 21 14
Sở Thông tin và Truyền thông 0 34 31 0 100,00% 1 0 1 1
Sở Y tế 144 1145 980 0 100,00% 218 0 34 57
Sở Tài nguyên và Môi trường 413 3174 3033 48 98,44% 54 276 124 52
Ban Dân tộc 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Ngoại Vụ 3 0 0 0 -- 0 3 0 0
Cục Thuế Tỉnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Công an tỉnh 9 126 123 8 93,89% 0 4 0 0
Điện lực Phú Yên 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Thị xã Sông Cầu 1336 5766 1557 1173 57,03% 477 3736 67 92
UBND Huyện Phú Hoà 113 2391 2207 213 91,20% 81 0 3 0
UBND Huyện Tuy An 3093 7126 2521 3570 41,39% 655 3231 32 210
UBND Huyện Sông Hinh 2467 6722 2183 3376 39,27% 955 2515 29 131
UBND Huyện Tây Hoà 455 3869 3465 81 97,72% 248 1 356 173
UBND Huyện Đồng Xuân 1057 2641 1708 561 75,28% 210 462 245 512
UBND TP Tuy Hòa 4216 10718 7079 3442 67,28% 426 3948 24 15
UBND thị xã Đông Hoà 920 6409 4246 1638 72,16% 367 319 225 534
UBND Huyện Sơn Hòa 728 4041 1830 362 83,49% 469 1714 81 313
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

162851

Hồ sơ đã xử lý

61937

Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.034

Hồ sơ đã xử lý

20.353

86.15 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.903

Hồ sơ đã xử lý

5.800

87.69 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

5.415

Hồ sơ đã xử lý

6.881

61.73 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

11.592

Hồ sơ đã xử lý

10.070

92.76 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.406

Hồ sơ đã xử lý

16.564

89.89 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

18.265

Hồ sơ đã xử lý

16.381

88.89 % đúng hạn
Top