• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Sở Tài chính 0 65 65 0 100,00% 0 0 0 0
Sở Công thương 1 18875 18873 0 100,00% 1 0 1 1
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 683 7361 7231 30 99,59% 353 22 270 138
Sở Giáo dục và Đào tạo 2 615 600 0 100,00% 0 0 1 16
Sở Khoa học và Công nghệ 4 74 64 0 100,00% 9 0 4 1
Sở Nội vụ 18 297 278 0 100,00% 12 0 15 10
Sở Tư pháp 266 6578 6553 25 99,62% 214 0 52 0
Thanh tra tỉnh 8 99 106 0 100,00% 0 1 0 0
Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên 3 120 115 0 100,00% 6 0 0 2
Sở Kế hoạch và Đầu tư 33 213 180 1 99,45% 18 9 33 5
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 32 3665 3582 4 99,89% 26 0 9 76
Sở Xây dựng 95 625 552 6 98,92% 19 0 128 15
BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 0 1 1 0 100,00% 0 0 0 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7 519 513 0 100,00% 8 0 5 0
Sở Giao thông vận tải 20 4373 3739 0 100,00% 445 0 108 101
Sở Thông tin và Truyền thông 0 75 63 2 96,92% 3 0 2 5
Sở Y tế 144 2272 2038 0 100,00% 219 0 34 125
Sở Tài nguyên và Môi trường 413 5488 5197 88 98,33% 69 313 151 83
Ban Dân tộc 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Ngoại Vụ 3 4 3 0 100,00% 0 4 0 0
Cục Thuế Tỉnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Công an tỉnh 9 126 123 8 93,89% 0 4 0 0
Điện lực Phú Yên 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Thị xã Sông Cầu 1336 9564 2506 1472 63,00% 293 6340 83 206
UBND Huyện Phú Hoà 113 4434 4153 317 92,91% 70 4 3 0
UBND Huyện Tuy An 3093 13619 6272 5765 52,11% 432 3802 30 411
UBND Huyện Sông Hinh 2462 12768 5073 8966 36,14% 588 216 43 344
UBND Huyện Tây Hoà 249 7421 6889 84 98,80% 151 0 114 432
UBND Huyện Đồng Xuân 1052 5133 3389 861 79,74% 236 638 308 753
UBND TP Tuy Hòa 4037 18322 13046 4823 73,01% 326 3887 13 264
UBND thị xã Đông Hoà 851 10989 7674 2617 74,57% 228 216 35 1070
UBND Huyện Sơn Hòa 687 7614 3777 236 94,12% 361 3152 108 667
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

317075

Hồ sơ đã xử lý

93643

Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.034

Hồ sơ đã xử lý

20.353

86.15 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.903

Hồ sơ đã xử lý

5.800

87.69 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

5.415

Hồ sơ đã xử lý

6.881

61.73 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

11.592

Hồ sơ đã xử lý

10.070

92.76 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.406

Hồ sơ đã xử lý

16.564

89.89 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

18.265

Hồ sơ đã xử lý

16.381

88.89 % đúng hạn
Top