• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Sở Tài chính 0 58 57 1 98,28% 0 0 0 0
Sở Công thương 1 15034 15028 0 100,00% 5 0 1 1
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 636 3124 2925 9 99,69% 385 2 327 112
Sở Giáo dục và Đào tạo 16 356 367 0 100,00% 4 0 1 0
Sở Khoa học và Công nghệ 1 20 21 0 100,00% 0 0 0 0
Sở Nội vụ 10 165 164 0 100,00% 4 0 0 7
Sở Tư pháp 190 3634 3558 0 100,00% 255 0 0 11
Thanh tra tỉnh 0 57 57 0 100,00% 0 0 0 0
Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên 4 30 28 0 100,00% 6 0 0 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 39 178 150 1 99,34% 13 0 42 11
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 34 2480 2390 0 100,00% 27 0 8 89
Sở Xây dựng 176 278 340 0 100,00% 8 0 105 1
BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 0 1 1 0 100,00% 0 0 0 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11 242 232 0 100,00% 12 0 5 4
Sở Giao thông vận tải 368 3973 3749 0 100,00% 289 0 64 239
Sở Thông tin và Truyền thông 1 31 29 0 100,00% 3 0 0 0
Sở Y tế 98 926 904 1 99,89% 80 0 9 30
Sở Tài nguyên và Môi trường 2678 29660 27625 807 97,16% 1670 54 584 1598
Ban Dân tộc 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Ngoại Vụ 0 7 6 0 100,00% 1 0 0 0
Cục Thuế Tỉnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Thị xã Sông Cầu 262 2538 2381 44 98,19% 141 5 102 127
UBND Huyện Phú Hoà 16 2090 1998 59 97,13% 35 0 4 10
UBND Huyện Tuy An 460 3037 2820 9 99,68% 258 0 29 381
UBND Huyện Sông Hinh 157 1218 1061 23 97,88% 160 0 52 79
UBND Huyện Tây Hoà 232 1470 1437 17 98,83% 81 0 91 76
UBND Huyện Đồng Xuân 393 1437 1339 7 99,48% 119 4 216 145
UBND TP Tuy Hòa 247 3744 3322 16 99,52% 246 2 92 313
UBND thị xã Đông Hoà 346 1838 1475 3 99,80% 109 0 253 344
UBND Huyện Sơn Hòa 204 1309 1191 42 96,59% 104 0 75 101
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

156309

Hồ sơ đã xử lý

152201

Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Top