• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Sở Tài chính 0 7 6 0 100,00% 0 1 0 0
Sở Công thương 1 1409 1409 0 100,00% 1 0 0 0
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 682 673 740 3 99,60% 456 0 151 5
Sở Giáo dục và Đào tạo 2 21 20 0 100,00% 1 1 0 1
Sở Khoa học và Công nghệ 4 3 4 0 100,00% 0 0 3 0
Sở Nội vụ 18 40 31 0 100,00% 16 0 10 1
Sở Tư pháp 267 277 438 9 97,99% 63 0 34 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên 3 6 7 0 100,00% 2 0 0 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 452 21 0 1 0,00% 19 418 33 2
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 32 288 277 0 100,00% 23 0 16 4
Sở Xây dựng 97 24 87 2 97,75% 5 1 25 1
BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7 21 22 0 100,00% 1 0 5 0
Sở Giao thông vận tải 21 14 16 0 100,00% 2 1 15 1
Sở Thông tin và Truyền thông 0 6 5 0 100,00% 0 0 0 1
Sở Y tế 144 104 145 0 100,00% 72 0 21 10
Sở Tài nguyên và Môi trường 413 367 372 3 99,20% 33 224 143 5
Ban Dân tộc 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Ngoại Vụ 3 0 0 0 -- 0 3 0 0
Cục Thuế Tỉnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Công an tỉnh 8 33 34 3 91,89% 0 4 0 0
Điện lực Phú Yên 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Thị xã Sông Cầu 1352 798 169 114 59,72% 432 1341 68 26
UBND Huyện Phú Hoà 113 426 276 83 76,88% 136 41 3 0
UBND Huyện Tuy An 3093 1022 337 325 50,91% 558 2827 29 39
UBND Huyện Sông Hinh 2475 618 351 56 86,24% 367 2290 27 2
UBND Huyện Tây Hoà 470 647 556 2 99,64% 189 21 308 41
UBND Huyện Đồng Xuân 1057 354 326 29 91,83% 170 648 206 32
UBND TP Tuy Hòa 4540 1908 1087 525 67,43% 662 4160 12 2
UBND thị xã Đông Hoà 1122 894 461 363 55,95% 319 669 81 123
UBND Huyện Sơn Hòa 726 509 272 61 81,68% 296 503 73 30
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

19280

Hồ sơ đã xử lý

17698

Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.034

Hồ sơ đã xử lý

20.353

86.15 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.903

Hồ sơ đã xử lý

5.800

87.69 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

5.415

Hồ sơ đã xử lý

6.881

61.73 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

11.592

Hồ sơ đã xử lý

10.070

92.76 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.406

Hồ sơ đã xử lý

16.564

89.89 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

18.265

Hồ sơ đã xử lý

16.381

88.89 % đúng hạn
Top