• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Sở Tài chính 0 59 59 0 100,00% 0 0 0 0
Sở Công thương 4 6336 6336 0 100,00% 4 0 0 0
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 328 3131 2904 2 99,93% 406 1 119 27
Sở Giáo dục và Đào tạo 13 289 280 0 100,00% 2 12 0 8
Sở Khoa học và Công nghệ 5 14 12 1 92,31% 3 0 2 1
Sở Nội vụ 31 237 228 3 98,70% 4 17 8 8
Sở Tư pháp 118 2276 2267 4 99,82% 98 1 24 0
Thanh tra tỉnh 20 53 72 1 98,63% 0 0 0 0
Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên 4 92 85 0 100,00% 6 0 1 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư 47 817 342 41 89,30% 12 427 33 9
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 167 2136 2199 4 99,82% 22 1 21 56
Sở Xây dựng 104 265 167 4 97,66% 17 2 177 2
BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 0 1 0 0 -- 1 0 0 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 211 203 0 100,00% 9 0 5 0
Sở Giao thông vận tải 23 127 114 5 95,80% 9 3 14 5
Sở Thông tin và Truyền thông 5 50 46 0 100,00% 3 1 3 2
Sở Y tế 71 750 696 2 99,71% 49 0 27 47
Sở Tài nguyên và Môi trường 254 346 180 68 72,58% 36 151 107 58
Ban Dân tộc 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Ngoại Vụ 6 0 0 4 0,00% 0 2 0 0
Cục Thuế Tỉnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Công an tỉnh 17 1277 1243 35 97,26% 11 4 0 1
UBND Thị xã Sông Cầu 309 1511 1023 482 67,97% 77 77 61 100
UBND Huyện Phú Hoà 208 2445 2211 252 89,77% 179 8 3 0
UBND Huyện Tuy An 1316 3799 1686 66 96,23% 375 2902 16 70
UBND Huyện Sông Hinh 1168 3680 1722 1379 55,53% 596 976 17 158
UBND Huyện Tây Hoà 529 2576 1535 1015 60,20% 120 114 208 113
UBND Huyện Đồng Xuân 2588 1870 1173 280 80,73% 96 2560 175 174
UBND TP Tuy Hòa 4907 7337 4737 2450 65,91% 279 4704 27 47
UBND thị xã Đông Hoà 4144 4022 2140 612 77,76% 186 4957 31 240
UBND Huyện Sơn Hòa 450 2781 2015 482 80,70% 239 164 63 268
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

110764

Hồ sơ đã xử lý

102800

Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

1531

Hồ sơ đã xử lý

1399

Đúng hạn 90,8 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Top