Đến tháng 3 UBND Xã Ea Bia đã giải quyết
100,0%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:33 25/03/2023)