Đến tháng 12 UBND Xã Ea Bia đã giải quyết
99,9%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:39 08/12/2023)