Đến tháng 1 UBND Xã Hòa Xuân Nam đã giải quyết
100,0%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:45 30/01/2023)