Đến tháng 12 UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã giải quyết
95,5%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:45 08/12/2023)