Đến tháng 12 UBND Xã Ea Bar đã giải quyết
99,4%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:42 06/12/2023)