Đến tháng 6 UBND Xã Ea Bar đã giải quyết
98,6%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:36 09/06/2023)