Đến tháng 3 UBND Xã Hòa Tâm đã giải quyết
91,3%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:39 25/03/2023)