Đến tháng 6 UBND Xã Sơn Giang đã giải quyết
97,3%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:38 13/06/2024)