Đến tháng 9 UBND Xã Sơn Giang đã giải quyết
99,8%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:40 22/09/2023)