Đến tháng 3 UBND phường Hòa Xuân Tây đã giải quyết
100,0%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:40 25/03/2023)