Đến tháng 5 UBND phường Hòa Xuân Tây đã giải quyết
99,7%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
08:56:49 19/05/2024)