Đến tháng 12 UBND phường Hòa Xuân Tây đã giải quyết
99,3%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:47 08/12/2023)