Đến tháng 3 UBND Xã Hòa Xuân Đông đã giải quyết
99,6%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
03:18:53 03/03/2024)