Đến tháng 5 UBND Xã Đức Bình Đông đã giải quyết
99,5%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:38 19/05/2024)