Đến tháng 12 UBND Xã Đức Bình Đông đã giải quyết
99,8%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:38 08/12/2023)