Đến tháng 6 UBND Xã Hòa Tân Đông đã giải quyết
100,0%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:45 13/06/2024)