Đến tháng 6 UBND Xã Sơn Nguyên đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:48 13/06/2024)