Đến tháng 12 UBND Xã Sơn Nguyên đã giải quyết
99,5%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:50 08/12/2023)