Đến tháng 6 UBND Xã Hòa Thành đã giải quyết
100,0%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:46 13/06/2024)