Đến tháng 12 UBND Xã Hòa Thành đã giải quyết
100,0%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:47 08/12/2023)