Đến tháng 6 UBND Xã Ea Trol đã giải quyết
100,0%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:38 13/06/2024)