Đến tháng 1 UBND phường Hòa Hiệp Trung đã giải quyết
97,7%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:43 30/01/2023)