Đến tháng 6 UBND phường Hòa Vinh đã giải quyết
98,2%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:41 09/06/2023)