Đến tháng 3 UBND phường Hòa Vinh đã giải quyết
100,0%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
04:13:07 03/03/2024)