Đến tháng 3 UBND Thị xã Sông Cầu đã giải quyết
96,1%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
04:25:33 03/03/2024)