Đến tháng 3 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
98,6%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:32:56 03/03/2024)