Đến tháng 9 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
100,0%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
12:01:40 29/09/2023)