Đến tháng 6 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
98,9%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:32:54 13/06/2024)