Đến tháng 12 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
70,9%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:32:25 08/12/2022)