Đến tháng 7 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
72,7%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:54 04/07/2022)