Đến tháng 3 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
73,8%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:32:00 25/03/2023)