Đến tháng 9 Thanh tra tỉnh đã giải quyết
100,00%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 30/09/2023)