Đến tháng 12 UBND TP Tuy Hòa đã giải quyết
73,03%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 09/12/2022)