Đến tháng 7 UBND TP Tuy Hòa đã giải quyết
67,28%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 04/07/2022)