Đến tháng 10 UBND TP Tuy Hòa đã giải quyết
91,07%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 01/10/2023)