Đến tháng 3 UBND TP Tuy Hòa đã giải quyết
87,41%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 26/03/2023)