Đến tháng 7 UBND Huyện Tây Hoà đã giải quyết
97,72%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 04/07/2022)