Đến tháng 12 UBND Huyện Tây Hoà đã giải quyết
99,06%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 09/12/2023)