Đến tháng 3 UBND Huyện Tây Hoà đã giải quyết
99,10%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 26/03/2023)