Đến tháng 8 Sở Xây dựng đã giải quyết
98,46%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 12/08/2022)