Đến tháng 12 Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết
100,00%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 09/12/2023)