Đến tháng 5 Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết
100,00%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 20/05/2024)