Đến tháng 6 Sở Tư pháp đã giải quyết
99,57%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 09/06/2023)