Đến tháng 12 Sở Tư pháp đã giải quyết
99,62%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 09/12/2022)