Đến tháng 3 Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết
94,37%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 26/03/2023)