Đến tháng 6 Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết
97,16%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 13/06/2024)