Đến tháng 3 Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết
96,01%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 04/03/2024)