Đến tháng 10 Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết
98,51%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 04/10/2022)