Đến tháng 9 Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết
94,69%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 24/09/2023)