Đến tháng 1 UBND Huyện Sông Hinh đã giải quyết
86,24%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 29/01/2022)