Đến tháng 12 UBND Huyện Sông Hinh đã giải quyết
95,27%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 09/12/2023)