Đến tháng 1 UBND Huyện Sông Hinh đã giải quyết
98,55%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 30/01/2023)