Đến tháng 7 UBND Huyện Sông Hinh đã giải quyết
39,27%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 04/07/2022)