Đến tháng 5 UBND Huyện Sông Hinh đã giải quyết
97,66%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 20/05/2024)