Đến tháng 6 UBND Huyện Sông Hinh đã giải quyết
55,53%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 23/06/2021)