Đến tháng 6 UBND Huyện Sông Hinh đã giải quyết
93,82%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 09/06/2023)