Đến tháng 3 UBND Huyện Sơn Hòa đã giải quyết
92,93%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 04/03/2024)