Đến tháng 9 UBND Huyện Sơn Hòa đã giải quyết
85,02%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 23/09/2023)