Đến tháng 9 Sở Nội vụ đã giải quyết
99,54%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 23/09/2023)