Đến tháng 10 Sở Khoa học và Công nghệ đã giải quyết
98,21%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 04/10/2022)