Đến tháng 7 Sở Giao thông vận tải đã giải quyết
97,52%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 04/07/2022)