Đến tháng 9 Sở Công thương đã giải quyết
100,00%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 21/09/2023)