Đến tháng 12 UBND Huyện Phú Hoà đã giải quyết
92,91%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 09/12/2022)