Đến tháng 6 UBND Huyện Phú Hoà đã giải quyết
97,13%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 13/06/2024)