Đến tháng 7 UBND Huyện Phú Hoà đã giải quyết
91,20%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 04/07/2022)