Đến tháng 8 UBND Huyện Đồng Xuân đã giải quyết
78,55%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 12/08/2022)