Đến tháng 12 UBND Huyện Đồng Xuân đã giải quyết
79,78%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 09/12/2022)