Đến tháng 12 UBND Huyện Đồng Xuân đã giải quyết
97,29%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 09/12/2023)