Đến tháng 7 UBND Thị xã Đông Hoà đã giải quyết
78,51%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 29/07/2021)