Đến tháng 9 UBND Thị xã Đông Hoà đã giải quyết
87,40%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 21/09/2023)