Đến tháng 1 UBND Thị xã Đông Hoà đã giải quyết
55,95%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 29/01/2022)