Đến tháng 3 UBND Thị xã Đông Hoà đã giải quyết
86,90%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 26/03/2023)