Đến tháng 7 UBND Thị xã Đông Hoà đã giải quyết
72,16%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 04/07/2022)