• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã - Lĩnh Vực giảm nghèo

Có 4 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm Lĩnh Vực giảm nghèo 1.011606.000.00.00.H45 Cấp xã
2 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm Lĩnh Vực giảm nghèo 1.011607.000.00.00.H45 Cấp xã
3 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm Lĩnh Vực giảm nghèo 1.011608.000.00.00.H45 Cấp xã
4 Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình Lĩnh Vực giảm nghèo 1.001609 Cấp xã
Top