• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã - Lĩnh Vực Môi Trường

Có 1 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Lĩnh Vực Môi Trường 1.004082.000.00.00.H45 Cấp xã
Top