• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã - Lĩnh vực đăng ký, Quản lý cư trú

Có 11 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Đăng ký thường trú thực hiện tại Lĩnh vực đăng ký, Quản lý cư trú Cấp xã
2 Đăng ký tạm trú thực hiện tại Lĩnh vực đăng ký, Quản lý cư trú Cấp xã
3 Xóa đăng ký tạm trú thực hiện tại Lĩnh vực đăng ký, Quản lý cư trú Cấp xã
4 Thông báo lưu trú thực hiện tại Lĩnh vực đăng ký, Quản lý cư trú Cấp xã
5 Khai báo tạm vắng thực hiện tại Lĩnh vực đăng ký, Quản lý cư trú Cấp xã
6 Tách hộ thực hiện tại Lĩnh vực đăng ký, Quản lý cư trú Cấp xã
7 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú Lĩnh vực đăng ký, Quản lý cư trú Cấp xã
8 Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú thực hiện tại Lĩnh vực đăng ký, Quản lý cư trú Cấp xã
9 Xác nhận thông tin về cư trú thực hiện tại Lĩnh vực đăng ký, Quản lý cư trú Cấp xã
10 Gia hạn tạm trú thực hiện tại Lĩnh vực đăng ký, Quản lý cư trú Cấp xã
11 Xóa đăng ký thường trú thực hiện tại Lĩnh vực đăng ký, Quản lý cư trú Cấp xã
Top